Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Profil regionu

Poloha regionu

Zlínský kraj se rozkládá ve východní části České republiky a zaujímá strategickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních tazích sever – jih a východ – západ. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Jihovýchodní hranice kraje je zároveň státní hranicí České republiky se Slovenskou republikou (Trenčínským a Žilinským krajem). Zlínský kraj je svou rozlohou 3 964 km2 čtvrtým nejmenším krajem v republice.

Rozloha území:..................................................................................3 964 km2

Počet obyvatel k 31. 12. 2010:...........................................................590 361

Počet obcí:.....305, z toho 6 městysů, 29 měst a jedno statutární město

Zlínský kraj a samospráva

Samosprávná jednotka

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000. Kraj se skládá ze čtyř okresů: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava.

Počet obyvatel v jednotlivých okresech Zlínského kraje v roce 2010

Zdroj: ČSÚ

Počtem obyvatel (590 361 ke konci roku 2010) se Zlínský kraj řadí na deváté místo mezi jednotlivými kraji České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Nejhustěji zalidněný je okres Zlín (187 obyvatel/km2), následuje Uherské Hradiště (145 obyvatel/km2), Kroměříž (135 obyvatel/km2) a nejméně zalidněný je okres Vsetín (128 obyvatel/km2).  Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje v roce 2010 byl 41,2 let.

Lidské zdroje a zaměstnanost

Zlínský kraj nabízí kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu s příznivými mzdovými náklady v rámci ČR.

Zaměstnanost v základních odvětvích ekonomiky

 

Zdroj: ČSÚ, pozn.: počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích ekonomiky je uveden v tis.

Míra ekonomické aktivity obyvatel k 1. 1. 2011 je 56,7 %. Pracovní síla Zlínského kraje má dlouhodobé zkušenosti s prací v průmyslové výrobě. Podle výběrového šetření pracovních sil pracovalo v roce 2010 v sekundéru (průmysl a stavebnictví) 117,9 tis. ekonomicky aktivních osob, v terciéru 133,2 tisíc ekonomicky aktivních (50 %, v ČR 57,9 %), zatímco zemědělství a lesnictví, tvořící sektor primární, zaměstnávalo pouze 8,3 % obyvatel.

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, která ke konci května 2011 činila 8,93 %, byla 0,74 procentního bodu nad republikovou úrovní a mezi kraji 7. nejvyšší. Průměrná měsíční mzda zaměstnance meziročně vzrostla ve většině krajů, ve Zlínském to bylo o 4,9 % na 21 065 Kč. Proti celorepublikovému průměru byla nižší o 4 303 Kč a mezi kraji to byla druhá nejnižší mzda (po Karlovarském kraji, kde je průměr ve výši 20 640 Kč).

Vzdělávání

V regionu existuje rozvinutá, dobře dostupná a efektivní síť školských zařízení všech úrovní (309 mateřských škol, 256 základních škol, 17 gymnázií, 79 středních škol, 1 konzervatoř, 11 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy, 26 základních uměleckých škol, 21 středisek volného času dětí a mládeže, 8 pedagogicko-psychologických poraden).

Nejvýznamnějším centrem terciárního vzdělávání je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách – Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií a Fakultě logistiky a krizového řízení. UTB ve Zlíně je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 13 500 studentů se  řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

Ve Zlínském kraji lze získat vysokoškolské vzdělání i na jiných vysokých školách, které zde mají svá detašovaná pracoviště. Mezi ně patří Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě  a Univerzita Palackého v Olomouci. V regionu také působí dvě soukromé vysoké školy, a to Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích a Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o ve Starém Hrozenkově.

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů