Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Inovační potenciál

Inovační potenciál regionu

V oblasti výdajů na výzkum a vývoj vykazuje Zlínský kraj podprůměrnou hodnotu mezi kraji ČR, nicméně více než dvě třetiny tohoto objemu jsou financovány z podnikatelských zdrojů, což je významný příspěvek k rozvoji inovačních aktivit podnikatelů. Dle pravidelných šetření Českého statistického úřadu je ve Zlínském kraji dlouhodobě nadprůměrně vysoký podíl inovujících podniků. Tento údaj je potvrzen také statistikou objemu čerpání prostředků strukturálních fondů EU na podporu inovací firem (Operační program Podnikání a inovace, program Inovace). Dle údajů za období let 2007-2010 patří v tomto ukazateli Zlínský kraj mezi všemi kraji v ČR k těm nejúspěšnějším. Inovační projekty podpořené ze zdrojů EU jsou realizovány zejména v průmyslu. Z hlediska institucionálního zázemí v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) působí ve Zlínském kraji také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a několik výzkumných ústavů a institucí.

Pracoviště VaV jsou rozložena ve všech okresech Zlínského kraje (s dominancí Zlína jako přirozeného centra s tradicí vysokého školství), a toto rozložení je do značné míry dáno historicky (pokračující / nástupnické organizace výzkumných ústavů a vysokých škol). Na Zlínsku působí mimo jiné také řada menších či větších pracovišť ve zkušebnictví, z nichž ten největší český - Institut pro testování a certifikaci, a.s je i v měřítku EU unikátní.

Oborové zaměření institucí výzkumu a vývoje v kraji je následující:

  • plastikářství, gumárenství
  • ekologie
  • stavebnictví
  • chemie
  • zbrojařství
  • informatika
  • zemědělství a lesnictví
  • zpracování dřeva
  • potravinářství, výroba biologických látek

Podpůrné instituce pro inovace ve Zlínském kraji

V komplexním hodnocení inovačního (a obecně podnikatelského) prostředí přispívá k atraktivitě Zlínského kraje v této oblasti kvalifikovaná pracovní síla, průmyslová tradice a zkušenosti, výzkumně-vývojové kapacity, služby podpůrných institucí a schopnost využívat podpory EU v oblasti inovací. Dále také geografická poloha ve střední Evropě a zlepšující se dopravní dostupnost regionu. Zároveň však také s inovačním prostředím souvisí podpora ze strany podpůrných institucí.

Ve Zlínském kraji, jak už bylo výše zmíněno, existuje velký inovační potenciál podniků. Inovační potenciál podniků je rozvíjen s cílem vytvořit ze Zlínského kraje atraktivní lokalitu pro inovující podniky, pro účely vybudovaní kvalitního inovačního, VaV a poradenského zázemí. Zastřešující funkci při podpoře inovačních aktivit ve Zlínském kraji má v regionu Zlínský kraj. Dále v kraji existuje řada dalších institucí, které se snaží naplňovat zmíněné cíle.

Instituce na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji:

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů