Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Profil regionu

Poloha regionu

Zlínský kraj se rozkládá ve východní části České republiky a zaujímá strategickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních tazích sever – jih a východ – západ. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Jihovýchodní hranice kraje je zároveň státní hranicí České republiky se Slovenskou republikou (Trenčínským a Žilinským krajem). Zlínský kraj je svou rozlohou 3 964 km2 čtvrtým nejmenším krajem v republice.

Rozloha území:..................................................................................3 964 km2

Počet obyvatel k 31. 12. 2010:...........................................................590 361

Počet obcí:.....305, z toho 6 městysů, 29 měst a jedno statutární město

Zlínský kraj a samospráva

Samosprávná jednotka

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000. Kraj se skládá ze čtyř okresů: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava.

Počtem obyvatel (590 361 ke konci roku 2010) se Zlínský kraj řadí na deváté místo mezi jednotlivými kraji České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Nejhustěji zalidněný je okres Zlín (187 obyvatel/km2), následuje Uherské Hradiště (145 obyvatel/km2), Kroměříž (135 obyvatel/km2) a nejméně zalidněný je okres Vsetín (128 obyvatel/km2).  Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje v roce 2010 byl 41,2 let.

Lidské zdroje a zaměstnanost

Zlínský kraj nabízí kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu s příznivými mzdovými náklady v rámci ČR.

Míra ekonomické aktivity obyvatel k 1. 1. 2011 je 56,7 %. Pracovní síla Zlínského kraje má dlouhodobé zkušenosti s prací v průmyslové výrobě. Podle výběrového šetření pracovních sil pracovalo v roce 2010 v sekundéru (průmysl a stavebnictví) 117,9 tis. ekonomicky aktivních osob, v terciéru 133,2 tisíc ekonomicky aktivních (50 %, v ČR 57,9 %), zatímco zemědělství a lesnictví, tvořící sektor primární, zaměstnávalo pouze 8,3 % obyvatel.

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, která ke konci května 2011 činila 8,93 %, byla 0,74 procentního bodu nad republikovou úrovní a mezi kraji 7. nejvyšší. Průměrná měsíční mzda zaměstnance meziročně vzrostla ve většině krajů, ve Zlínském to bylo o 4,9 % na 21 065 Kč. Proti celorepublikovému průměru byla nižší o 4 303 Kč a mezi kraji to byla druhá nejnižší mzda (po Karlovarském kraji, kde je průměr ve výši 20 640 Kč).

Vzdělávání

V regionu existuje rozvinutá, dobře dostupná a efektivní síť školských zařízení všech úrovní (309 mateřských škol, 256 základních škol, 17 gymnázií, 79 středních škol, 1 konzervatoř, 11 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy, 26 základních uměleckých škol, 21 středisek volného času dětí a mládeže, 8 pedagogicko-psychologických poraden).

Nejvýznamnějším centrem terciárního vzdělávání je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách – Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií a Fakultě logistiky a krizového řízení. UTB ve Zlíně je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 13 500 studentů se  řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

Ve Zlínském kraji lze získat vysokoškolské vzdělání i na jiných vysokých školách, které zde mají svá detašovaná pracoviště. Mezi ně patří Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě  a Univerzita Palackého v Olomouci. V regionu také působí dvě soukromé vysoké školy, a to Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích a Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o ve Starém Hrozenkově.

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů