Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Ekonomická orientace

Ekonomická orientace

Region leží z hlediska dopravní polohy mimo hlavní rozvojovou osu státu. Ekonomika Zlínského kraje je dlouhodobě charakterizována vysokým podílem tradičních odvětví zpracovatelského průmyslu, který je výrazně zaměřen na export. Ve srovnání s ostatními kraji vykazuje kraj nadprůměrný podíl průmyslu jak na ekonomické výkonnosti, tak na zaměstnanosti.

Nejvýraznějším ukazatelem životní úrovně kraje je čistý disponibilní důchod domácností. Ve Zlínském kraji vykazuje podprůměrnou hodnotu, která dle ČSÚ v roce 2016 činila hodnotu 203 999 Kč za rok na jednoho obyvatele. V České republice průměrná hodnota tohoto ukazatele za rok 2016 činila 281 232 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji vykazovala také podprůměrné hodnoty v meziregionálním srovnání. V 1. až 4. čtvrtletí 2017 dosahovala výše 26 063 Kč. V České republice byla její výše 29 504 Kč. V porovnání s ostatními kraji patří k těm nejnižším. Nižší hodnotu vykazuje už jen Karlovarský kraj s 25 583 Kč. Meziroční nárůst této hodno-ty v kraji ale činil 7,4 %, což je sedmý nejvyšší nárůst mezi kraji. Nízká úroveň průměrných mezd je jednou z hlavních příčin problému migrace obyvatelstva mimo Zlínský kraj. Je to i jeden z důvodů odlivu kvalifikované pracovní síly a nezájem mladých lidí se po skončení vysokoškolského studia do regionu vracet. To může mít za následek ztrátu kon-kurenceschopnosti regionu jako celku.

Výzkum a vývoj

V roce 2016 se v České republice věnovalo výzkumu a vývoji (dále jen VaV) 65 783 osob, přitom jedna třetina z těchto osob působila v hlavním městě. Z tohoto důvodu je Praha po-važována za dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje. To ovlivňuje i sílící pozici Středočeského kraje v této oblasti. Za zmínku stojí také kraj Jihomoravský, ve kterém působila jedna pětina VaV osob. Ve zbylých devíti krajích podíl osob působí-cích v oblasti VaV nedosáhl ani na hranici 5 % z celkového počtu.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly hodnoty 80,1 miliardy korun za rok 2016. Nejvyšší růst byl v tomto období zaznamenán v kraji Vysočina až o 80,5 %. Díky podpoře z Evropské unie mohlo na našem území vyrůst několik nových špičkových výzkumných center.

Podíl výdajů výzkumu a vývoje na HDP ve Zlínském kraji byl v roce 2016 na úrovni 1,1 %, což je pod průměrem České republiky (1,7 %) a náleží mu tak 9. místo v mezikrajském srovnání. Tyto finanční prostředky byly investovány především do podnikatelského sektoru, a to ve výši 88,6 %.

 

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů