Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Základní údaje

Poloha regionu

Zlínský kraj se rozkládá ve východní části České republiky a zaujímá strategickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních tazích sever – jih a východ – západ. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Jihovýchodní hranice kraje je zároveň státní hranicí České republiky se Slovenskou republikou (Trenčínským a Žilinským krajem). Zlínský kraj je svou rozlohou 3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem v republice.

Na území Zlínského kraje žilo k 1.1.2016  584 676 obyvatel, což představuje 5,5% celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá.Ve věkové kategorii 40-64 let a u poproduktivní části obyvatelstva (65 let a více) je zaznamenán dlouhodobý nárůst, naopak ve věkových kategoriích 15-24 let a 25-39 let je zaznamenán dlouhodobý pokles. To potvrzuje stárnutí obyvatelstva ve Zlínském kraji.

V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má 25–30 tisíc obyvatel.

Zlínský kraj a samospráva

Samosprávná jednotka

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000. Kraj se skládá ze čtyř okresů: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava.

Lidské zdroje a zaměstnanost

Zlínský kraj nabízí kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu s příznivými mzdovými náklady v rámci ČR.

V kraji bylo k 31. říjnu 2017 registrováno 13 886 zaměstnavatelů. Oproti roku přibylo přesně 65 zaměstnavatelských subjektů. Celková zaměstnanost k tomuto datu činila 266 505 osob. Úřad práce na základě svého průzkumu zhodnotil aktuální situaci zaměstnanosti na trhu práce jako velmi příznivou.

K datu 31. prosinec 2017 bylo evidováno 7 975 volných pracovních míst a ukazatel „počet uchazečů na 1 volné pracovní místo“ byl v roce 2017 na rekordní minimální hranici – 1,5 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

K 30. listopadu 2017 byl evidován historicky nejnižší počet osob ucházejících se o práci v kraji v počtu 12 866. Proto lze rok 2017 charakterizovat jako velmi příznivý, napovídá tomu i ukazatel „meziroční pokles nezaměstnanosti“, který je s hodnotou 29,3 % nejvyšší za posledních 5 let. V porovnání s ukazateli České republiky je pozice Zlínského kraje beze změny. Z celkového počtu 14 krajů zaujímá svými hodnotami 7. místo.

 

Vzdělávání

V regionu existuje rozvinutá, dobře dostupná a efektivní síť školských zařízení všech úrovní. Ve školním roce 2015/2016 bylo ve Zlínském kraji evidováno 316 mateřských škol, 258 základních škol, 16 gymnázií, 67 středních škol, 1 konzervatoř, 10 vyšších odborných škol. V kraji mají sídlo 2 vysoké školy, a to Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  a soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice.Ve školním roce 2015/2016 na nich studovalo 9 508 studentů, z toho 8 731 studentů se státním občanstvím ČR. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně) poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách – Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií a Fakultě logistiky a krizového řízení. UTB ve Zlíně je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. 

Ve Zlínském kraji lze získat vysokoškolské vzdělání i na jiných vysokých školách, které zde mají svá detašovaná pracoviště. Mezi ně patří Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě  a Univerzita Palackého v Olomouci. V regionu také působí dvě soukromé vysoké školy, a to Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích a Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o ve Starém Hrozenkově.

Zdroj: ČSÚ, Zlínský kraj
 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů